Nacsa – Halles Management, S.L. 

Halles Management és una empresa constituïda per progressar. Una societat amb il·lusió que aposta per realitzar diverses activitats en el sector de la construcció, com poden ser tot tipus d’excavacions, enderrocs, subministrament d’àrids i formigons (amb els corresponents controls de qualitat CE).

EXCAVACIONS I ENDERROCS

Realitzem tot tipus de moviments de terres, anivellaments, arranjament de camins, sanejaments, esculleres, enderrocs...

PLANTA D’ÀRIDS

Disposem de planta d’àrids pròpia, on es fabriquen tot tipus de materials. Es venen a granel i amb big bags. Disposem també d’un servei de distribució del producte que respòn a qualsevol comanda que es realitzi amb rapidesa i eficàcia .

FORMIGONS

Es fabriquen i es subministren els diferents tipus de formigons, amb les resistències i qualitats corresponents. Pavimentacions, forjats, cimentacions...

CONTROL DE QUALITAT

Es tracta del departament on es realitzen els assaigs i controls rutinaris d’àrid, per tal de garantir la qualitat desitjada per a tots els clients i exigida pel Marcatge CE.