zio enginy 
CANALITZACIONS I TRACTAMENTS D'AIGÜES SANITÀRIES:
INSTAL·LACIÓ DE XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’AIGÜES:
 • Muntatge de canonada de polietilè amb accessoris de termofusió i soldadura a testa
 • Muntatge de canonades de fosa
 • Muntatge de càmeres de regulació
 • Muntatge de valvuleria, boques de reg, hidrants, ventoses, etc

 • DISSENY I INSTAL·LACIÓ D’EQUIPS D’IMPULSIÓ I TRACTAMENTS D’AIGUA:
 • Grups de pressió
 • Equips de cloració
 • Equips de descalcificació
 • Instal·lació interiors d’aigua


 • CLIMATITZACIÓ
  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ:
 • Sistemes expansió directa – Sistemes de volum de refrigerant variable (VRV)
 • Refredadors d’ aigua -Climatitzadors
 • Fan coils – recuperadors de calor

 • INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ I A.C.S:
 • Calderes de gas – calderes de gasoil – calderes de biomassa
 • Energia solar -Electrocirculadors -Dipòsits d’inèrcia
 • Dipòsits d’expansió -Bescanviadors de calor -Control i regulació
 • REGISTRES
  Inscrita en el registre d’empreses instal·ladores i mantenidores d’instal·lacions tèrmiques en edificis en les categories de calefacció, aigua calenta sanitària i climatització amb nº reite-005003763

  CONTRA INCENDIS
  INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS DE SISTEMES DE DETECCIÓ I EXTINCIÓ D’INCENDIS:
 • Sistemes de comunicació d’alarma
 • Detecció convencional d’incendis
 • Detecció analògica d’incendis
 • Sistemes manuals d’extinció d’incendis
 • Sistemes automàtics d’extinció d’incendis per aigua i agents químics
 • Extinció de campanes d’extracció
 • Grups de pressió
 • Dipòsits reserva aigua
 • Sistemes de ruixadors automàtics, Xarxa de Bies, Xarxa de hidrants de columna seca o humida, Sistemes fixos oberts (Diluvi), …

 • REGISTRES:
  ZiO Enginy està inscrita en el registre d’empreses instal·ladores contra incendis de la generalitat de Catalunya nº *RECI-005003763

  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
  ALTA TENSIÓ:
 • Disseny i muntatge de centres de recepció i mesura
 • Disseny i muntatge de Centres de transformació
 • Instal·lacions de parcs A.T.
 • Disseny i muntatge de bateries de condensadors de A.T.
 • Muntatge de transformadors *AT-*AT i *AT-*BT
 • Estudis de protecció
 • Projectes de legalització
 • Manteniment Oficial (DOGC 1267 de 14/3/90)
 • BAIXA TENSIÓ:
 • Instal·lacions de distribució
 • Disseny i muntatge de quadres de maniobra i protecció
 • Disseny i muntatge de bateries de condensadors
 • Naus Industrials
 • Enllumenat Públic i esportiu
 • Projectes de legalització
 • Manteniment Oficial reglamentari (DOGC 1267 de 14/3/90)
 • ENGINYERIA
  Disseny, execució i legalització qualsevol tipus d’instal·lació elèctrica incloent activitats de: – Assessoria – Estudis Energètics – Projectes d’Alta Tensió i Baixa Tensió – Projectes d’enllumenats Públics – Projectes d’instal·lacions de generació.

  INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS
  INSTA·LACIONS INDUSTRIALS:
  Disposem de tècnics i operaris per al disseny i execució d’instal·lacions industrials:
 • Quadres de distribució
 • Ccm’s
 • Línies
 • Canalitzacions
 • Muntatge de maquinària
 • pneumàtica
 • Hidràulica
 • Comunicacions
 • MANTENIMENTS:
  Realitzem el manteniment predictiu, preventiu i correctiu de les diferents tipologies d’instal·lacions executades:
 • Manteniment elèctric d’alta tensió i baixa tensió
 • Manteniment instal·lacions tèrmiques
 • Manteniment instal·lacions contra incendis
 • Termografies infraroges
 • Anàlisis d’olis
 • Reparacions, etc.
 • INSTAL·LACIONS CLAUS EN MÀ
  Projectes i Instal·lacions completes en el sector terciari i residencial.
 • Centres sanitaris
 • Centres comercials i oci
 • Centres educacionals
 • Centres esportius ...