Dayo Instalaciones 

Els oferim els nostres serveis en manteniment d'instal·lacions per al magatzematge i transvasament de líquids, especialment els corrosius. Treballem amb materials d'alta resistència química: PRFV, PVC, PEHD, PP i PVDF.

Conduccions de ventilació

Realitzem i modifiquem conduccions de ventilació per al seu tractament en PP i galvanització.

Fabricació de maquines d'envasament

Fabriquem maquines envasadoras de productes corrosius.

Dipòsits

Subministrem dipòsits en funció de les exigències del producte.

Estructures i perfils PRFV

Fabriquem estructures d'alta resistència química. Escales, passarel·les, baranes, …

Recobriment de cubetos

Recobrim cubetos per a protecció de corrosius de PRFV, PVC, PP i PVDF.